Az Egyesületről

Nemzetközi Versenyjogi Egyesület /Liga/

A Ligát 1930-ban alapította a német Kurt Junkerstorff professzor, aki nem sokkal később a Saint-Louis Egyetem /USA/ professzoraként, Amerikából irányította azt, egészen a világháború kitöréséig. Ez alatt az idő alatt a Liga Hágában, Berlinben, Brüsszelben, Bécsben, Prágában, Budapesten és Párizsban rendezett kongresszusokat.

A Budapesti Kongresszust /1936/ Dr. Éber Antal, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg, üdvözlő beszédet mondott Dr. Lázár Andor igazságügyminiszter, s a ma is ismert nevű jogtudósok közül szakmai referátumot tartott Dr. Kuncz Jenő és Dr. Meszléry Arthur egyetemi tanár.

A Budapesti Kongresszuson a Liga négy alapelvet fogadott el:

  • A verseny szabadságát nemzetközi vonatkozásban is biztosítani kell
  • A verseny döntően az áruforgalommal kapcsolatos
  • A verseny tisztasága elvének a jóhiszeműség elvével párosulva kell érvényesülnie
  • A versenyben a valódiság elvének kell érvényesülnie: ki kell zárni a kétértelműségeket.

A világháborút követően P. Barbieri milánói ügyvéd kezdeményezte a Liga felélesztését, javaslata alapján Junkerstorff professzor a francia Y. Saint-Gal-t kérte fel a szervező munkára. Ennek eredményeképpen az 1950. évi Salzburg-i alakuló Kongresszuson a résztvevő német, francia, olasz és osztrák csoportok a francia J. Lassier-t választották meg főtitkárnak, Y. Saint-Gal-t pedig rapporteur général-nak, majd 1952-ben a belga A. Leclercq-et elnöknek.

Ezt követően a Liga évente rendezett kongresszusokat, ill. tanulmányi napokat és dolgozta fel a nemzetközi versenyjog számos időszerű kérdését.

A rendszerváltást követően az 1992. évi Amszterdami Kongresszuson két évi időtartamra Dr. Vida Sándor-t választották meg egyik nemzetközi alelnöknek, akit az 1993. évi Budapesti Tanulmányi Napok alkalmával a Liga Magyar Csoportja elnökének választott meg az alakuló Közgyűlés.

A Budapesti Tanulmányi Napokat /1993/ Dr. Boytha Györgyné, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és Dr. Bánáti János, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke nyitották meg. Az ott megtárgyalt kérdések:

  • Verseny, tisztességtelen verseny és környezet
  • Versenytilalmi és megnemtámadási klauzulák
  • Az érintett piac meghatározása
  • A versenyjog harmonizációja

2003-ig a Liga Revue International de la Concurrence – International Review of Competition Law címmel évente 4 alkalommal kiadványt jelentetett meg /összesen 199 alkalommal/, azután áttért a munkaanyagok Internetes közlésére.

Az utóbbi évek kongresszusai alkalmával a Liga a háború utáni első főtitkár J. Lassier (1951-1976) emlékére alapított u.n. Lassier Díjat adja ki egy, a Jury által elfogadott, publikált színvonalas tanulmány szerzőjének.

A Liga 2004. évi Kongresszusát ismét Budapesten tartotta, a Magyar Csoport elnöke Dr. Szamosi Katalin, a Rendezőbizottság elnöke Lantos Mihály. A Kongresszus fővédnöke Dr. Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke, a Kongresszus fő szponzora a Gazdasági Versenyhivatal volt.